เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถังหมักสิ่งปฏิกูลและลานตากกาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/images.logo?filelogo=krut100.gif

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถังหมักสิ่งปฏิกูลและลานตากกาก

ตามประกาศ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ

ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถังหมักสิ่งปฏิกูลและลานตากกากบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ตั้งอยู่บริเวณ ชุมชน ก.ม. ๕ ฝั่งขวาคลองลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดในไฟล์แนบประกอบตามลิงค์ด้านล่างครับ    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถังหมักสิ่งปฏิกูลและลานตากกาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง