[กองสวัสดิการสังคม] การแข่งขันกีฬาวันหยุดนักขัตฤกษ์ [ 8 พ.ย. 2561 ]