เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ [ 19 ก.ค. 2564 ]18 สำนักปลัดเทศบาล
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 28 พ.ค. 2564 ]15 สำนักปลัดเทศบาล
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 28 พ.ค. 2564 ]13 สำนักปลัดเทศบาล
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 28 พ.ค. 2564 ]13 สำนักปลัดเทศบาล
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 28 พ.ค. 2564 ]15 สำนักปลัดเทศบาล
6 คำสั่งมอบหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาล [ 28 พ.ค. 2564 ]17 สำนักปลัดเทศบาล
7 การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหาร 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]19 สำนักปลัดเทศบาล
8 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]24 สำนักปลัดเทศบาล
9 รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร และจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร [ 1 ธ.ค. 2563 ]22 สำนักปลัดเทศบาล
10 ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]20 สำนักปลัดเทศบาล
11 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง ลว 1 ต.ค.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]18 สำนักปลัดเทศบาล
12 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 /64 [ 22 ต.ค. 2563 ]17 สำนักปลัดเทศบาล
13 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]15 สำนักปลัดเทศบาล
14 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลว 1 ต.ค.63 [ 22 ต.ค. 2563 ]16 สำนักปลัดเทศบาล
15 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 ต.ค. 2563 ]14 สำนักปลัดเทศบาล
16 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 22 ต.ค. 2563 ]14 สำนักปลัดเทศบาล
17 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]20 สำนักปลัดเทศบาล
18 คำบรรยายลักษณะงาน (JOB Description) [ 5 ส.ค. 2563 ]22 สำนักปลัดเทศบาล
19 คำสั่งแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ [ 10 ก.ค. 2563 ]14 สำนักปลัดเทศบาล
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2563 ]18 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
หน้า 1|2