เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สมาชิกสภาเทศบาล


นายศักดิ์ชัย ไวศยะกุล
ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
086-8106031

 
นายสกุล  เจริญศรี นายอิทธิพล วาทีทิพย์
รองประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
082-2035766
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
098-5595509
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
   
นางสาวอัมพร โต่นวุธ นายสายันต์  หลวงจินดา ร้อยโทสุนทร  ยอดดี
080-6415532 086-0024419 093-6976894
   
 
นายอิทธิพล วาทีทิพย์ นางสาวปัทมา ทศตระกูลธรรม นาย ธงชัย ละมาต
098-5595509 062-8241599 062-5744256
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 
   
นายพิสิทธิ์ ถายะเดช นายสมยศ  โชติสวัสดิ์ นายธวัชชัย ชินสีห์
065-7059356 087-8170061 081-1554866
 
   
นายศุภมงคล  วงศ์โกเมศ  นายศิวะพงษ์ จำปาเทศ นางกรุณาพร  บำรุงนา
089-9396472 062-9891715 099-5261461
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

 
 
นายศักดิ์ชัย ไวยะกุล นายอนุสรณ์  พันธรรม นายดุลย์พินิจ เสมประเสริฐ
086-8106031 081-2982543 063-5464991
   
 
 นายสกุล  เจริญศรี นายธงชัย แดง นาย ทองสา  บุญถนอม
082-2035766 089-0081635 092-4958959