เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ  

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาพุทธศักราช  2482 ประกาศในพระราชราช

กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  30 กันยายน พุทธศักราช 2482 เล่ม 56 หน้า 967-970 มีผลใช้บังคับเมื่อ วันที่  30 กันยายน  พุทธศักราช 2482 เป็นต้นไป การจัดตั้งเทศบาลตำบลอรัญญประเทศ เมื่อปีพุทธศักราช  2482 มีพื้นที่ทั้งหมด 164 ตารางกิโลเมตร ซึ่งต่อมาได้มีการพิจารณาถึงอาณาเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลอรัญญประเทศใหม่ เนื่องจากส่วนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า มีพื้นที่ความรับผิดชอบกว้างขวางเกินกว่ากำลังงบประมาณของเทศบาลตำบลอรัญญประเทศ ที่จะบำรุง ดูแลและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง จึงได้ประกาศพระราชกฤษฏีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลอรัญญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี พุทธศักราช  2493 ตอนที่ 54 เล่ม 67 หน้า 927-932 มีผลใช้บังคับเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2493 เป็นต้นไป ให้เหลือพื้นที่อาณาเขตความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 5 ตารางกิโลเมตร เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย 19 ชุมชนดังนี้     

          ตารางที่ 1 ชุมชนภายในเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ      

          ลักษณะภูมิประเทศ

                   ภูมิประเภทของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม และเป็นที่รายคล้ายแอ่งกะทะสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 47 เมตร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก มีพื้นที่การปกครอง 5 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60%  เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 35 %  และมีพื้นที่ส่วนอื่น 4%  มี 3 ดูกาล  (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)

            ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า พายุฤดูร้อนอากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 41.40 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  41.40  องศาเซลเซียสขึ้นไป (ข้อมูลเมื่อปี 2558) 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม ตุลาคม  แต่อาจเกิดช่วงฝนทิ้งซึ่งอาจนานประมาณ 1 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   ปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปี 982.40 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกตลอดปี 101 วัน และปริมาณฝนสูงสุด 45.70 มิลลิเมตร (ข้อมูลเมื่อปี 2558) 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุดประมาณ  16  องศาเซลเซียล (ข้อมูลเมื่อปี 2558) 

ลักษณะของดิน

                    ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินกรวดปนทราย พื้นดินค่อนข้างแห้งแล้ง ดินทรายประมาณ  75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ

                    มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  6  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง 6 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

แหล่งน้ำบริเวณสวนกาญจนาภิเษก

สระน้ำบริเวณบ่อหลาบริเวณ กม.3

สระน้ำบริเวณชุมชนมิตรสัมพันธ์

สระน้ำบริเวณซอยชาตะสิงห์

สระน้ำบริเวณหน้าตลาดสด        

ลำห้วยพรมโหด                    

ลักษณะของไม้และป่าไม้

                   ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ  ไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  ไม้ดอกไม้ประดับ (เพื่อการค้า)