เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางปราณี   อาจรักษา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
     
  -ว่าง-
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

 
   

 นายสุเมธ คันธใส นางสาวพิไลพร กุ่มประสิทธิ์
 นางผุสดี   วิเชียรโชติ
 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
     
     
     
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
     
  นางสาวผกาวรรณ อุดร
 
  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 
 
     
 นายพจน์  จุลนิพัฒน์
  นางสาวปรียาดา  ปัจจัยโคถา
 สัตวแพทย์ อาวุโส   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     
     
     
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
  นางวิภาวดี ทวันเวช  
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
     
   นางระวีวรรณ บุญเจริญ  
  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน