เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

กองสวัสดิการสังคม

 
นายวิทูรย์ แสนเวียงจันทร์
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
     
  นางหฤทัย   บุตรพินธ์  
 
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
   
 
  นางสาวนุชลี  เฉิดสมบูรณ์
 
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
     
     
     
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
     
   -ว่าง-
 
  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 
   
 
  นายชาคริต  ฤทธิ์จรุง
 
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
 
 
  นางสาวใจชนก เศษศรี
 
  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
  นายพิเชษฐ ดวงดี  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 
     
  นางสาวขวัญชีวา สารสี  
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ