เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

กองคลัง

 
 นางสุภา ต่างพันธ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง
     
   นางพรสรวง   ทรงกรด
 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 

-ว่าง-
-ว่าง- นางสาวขนิษฐา  สุขโขใจ 
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายพัฒนารายได้
     
  -ว่าง-
 
   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 
     
   นางสาวพรทิพย์  สรวลสันต์
 
   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 
     
   นางสาวธนิตา เจรียงโรจน์กุล  
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     
   พ.จ.อ.สุขสันต์   ภูสมนึก  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

 
 
 
  นายธนวัฒน์ วัฒนจิรพันธ์
 
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ