เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ประชุมประจำสัปดาห์


วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นาย กรินทร์ คติกำจร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ และ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เพื่อติดตามงานด้านต่างๆจากทุกกองฝ่ายในภาพรวมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศในทุกๆด้าน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
2018-10-13
2018-08-28
2018-08-09
2018-07-28
2018-07-28
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-04
2018-07-04
2018-07-04